Tapaturmien ehkäisy

Tapaturmia voidaan ehkäistä!Child with arm cast

Lasten tapaturmaisia kuolemia on onnistuttu vähentämään viime vuosikymmenten aikana. Saavutettu hyvä kehitys osoittaa, että vakavat tapaturmat ovat ehkäistävissä. Tapaturmat aiheuttavat kuitenkin lapsille ja nuorille vuosittain suuren määrän eri-asteisia terveyden menetyksiä ja ovat edelleen alle 25-vuotiaiden yleisin yksittäinen kuolinsyy.

Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyssä onnistutaan, kun

 • eri-ikäisten tapaturmariskit tunnistetaan
 • tapaturmia seurataan ja vaaroja poistetaan suunnitelmallisesti
 • ehkäisytoiminta pohjautuu tutkimustietoon ja hyviksi todettuihin malleihin
 • lapset ja nuoret ovat mukana lähiympäristöjensä suunnittelussa ja kehittämisessä
 • fyysinen ympäristö on sekä turvallinen että virikkeellinen
 • ohjeistusten ja lakien sekä teknologioiden mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti
 • lasten ja nuorten elämänhallinnallisiin ja tapaturmien ehkäisyn taitoihin panostetaan
 • ammattilaisten osaamista vahvistetaan
 • työtä tehdään yhdessä ja jokainen kantaa vastuuta turvallisuudesta
 • perusta turvallisuudelle luodaan jo lapsuudessa
 • muistetaan, että lapset ja nuoret omaksuvat aikuisilta ja vertaisilta tietoja, asenteita ja käyttäytymistapoja
 • työtä tehdään määrätietoisesti ja hyväksytään se, että muutos vie aikaa.

Pienten lasten tapaturmien ehkäisyssä neuvoloiden tarjoama tieto ja tuki on keskeistä. Lapsen turvallisuus on aihe, joka kiinnostaa vanhempia, ja isätkin on helppo saada mukaan näiden asioiden pohtimiseen.

Terveystarkastusten, kotikäyntien ja perhevalmennusten yhteydessä lapsen eri kehitysvaiheissa on luontevaa keskustella turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä asioista. Terveysneuvontaa suunniteltaessa on hyvä miettiä missä vaiheessa ja miten tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä asioista keskustellaan perheiden kanssa.

Tapaturmien ehkäisyä monipuolisesti ja yhteistyössä

Tapaturmien ehkäisy näkyy parhaimmillaan varhaiskasvatuksen arjen toimintakäytännöissä aina johtamisesta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä lasten kasvatukseen ja tilojen kunnossapitoon. Tämä vaatii henkilöstöltä osaamista. Pienten lasten kohdalla keskeistä on huolehtia ympäristön turvallisuudesta virikkeellisyyttä unohtamatta.

Varhaiskasvatuksen turvallisuuden edistäminen on henkilöstön, yksiköistä ja niiden tiloista vastaavien sekä lasten huoltajien yhteinen asia. Tärkeää on sitouttaa eri toimijat työhön, mikä vaatii aktiivisuutta esimiehiltä. Myös lapset voidaan ottaa mukaan työhön turvallisuuskasvatuksen kautta kehitysvaiheensa mukaisesti

Koulut ja oppilaitokset.

Esi- ja perusopetusta sekä toisen asteen koulutusta koskevassa lainsäädännössä ja opetussuunnitelmien perusteissa on turvattu oppilaan ja opiskelijan oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Koulujen ja oppilaitosten johdon yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tulee varmistaa, että opetus toteutuu turvallisissa puitteissa.2

Koulut ja oppilaitokset ovat kodin lisäksi keskeisiä ympäristöjä, joissa opitaan tapaturmien ehkäisyyn liittyviä asenteita, tietoja ja taitoja. Valmiuksia lapsi tai nuori ei saa ainoastaan oppitunneilta, vaan toimiessaan osana opiskeluympäristöä ja sen turvallisuuskulttuuria.

Tapaturmat horjuttavat turvallisuutta

Tapaturmavaara haittaa opiskelua. Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan peruskoulun yläluokkalaisista reilu kymmenes osa (14 %) on tätä mieltä. Lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat eivät koe haittaa yhtä yleisesti (6–8 %). Sen lisäksi, että tapaturmavaara häiritsee opiskelua, niin tapaturmat saattavat myös johtaa terveyden menetyksiin ja poissaoloihin.

Tapaturmaan joutuneen lisäksi vakavat tapaturmat vaikuttavat hänen perheeseensä ja lähiyhteisön muihin jäseniin aina kavereista kouluyhteisöön asti aiheuttaen surua, pelkoa ja ahdistusta.

Tapaturmaton opiskeluympäristö vahvistaa kokemusta turvallisuudesta. Tutkimuksissa on todettu, että jos kasvu- ja kehitysympäristö koetaan turvalliseksi ja tukea tarjoavaksi, nuorten riskinotto ja siten myös tapaturmat vähenevät

Koululaisten ja opiskelijoiden tapaturmat lukuina

Materiaalia kouluikäisten tapaturmien ehkäisyyn